nr Station Km K157 1561 1557 1627 N801 2055 T5 N803 K197 K181 K315/K318
0 Guilin N 0 00.43 05.22 07.54 08.06 08.37 15.40 19.00
1 Guilin 6 01.00 05.41 06.33 08.15 08.26 08.54 14.36 16.23 16.38 23.52
2 Yongfu 52 06.15 07.07 09.04 09.32 00.47
3 Luzhai 132 07.28 08.08 10.09 10.37 18.34
4 Liuqiao 182 03.21 08.18 09.01 10.50 10.30 11.40 16.45 18.27 19.14 21.41 02.46
** Liuqiao 182 03.32 08.33 09.12 11.11 10.34 11.50 16.53 18.31 19.26 21.55 02.59
5 Laibin 252 04.19 09.20 09.59 12.03 12.38 20.13 03.47
6 Litang 317 05.10 10.56 13.03 14.03 21.12 23.32 04.47
7 Nanning 437 X X 12.26 14.46 13.26 15.37 20.00 21.23 22.38 00.56 06.33
                           
nr Station Km K337 K36/K37 K149 K155 2412/2413 2011 K139/41/44
0 Guilin N 0 05.45 13.31 19.12
1 Guilin 6 06.45 13.00 19.32
2 Yongfu 52 20.07
3 Luzhai 132 15.00 21.29
4 Liuqiao 182 08.35 09.29 15.35 16.31 22.31
** Liuqiao 182 05.20 16.28
Fenghuang 229 05.55
5 Laibin 252 06.15
6 Litang 317 07.18 18.06
7 Nanning 437 09.43 19.38
                           
Vietnam
Station Km 5517 8511 Station Km 8512 5518
1 Nanning 0 07.58 10.56 1 Pingxiang 0 08.00 15.20
2 Jijicun 17 11.23 2 Ping´ N 4 08.07
3 Jiangxicun 26 11.35 3 Xiashi 23 08.36 15.47
4 Weiluo 35 11.49 4 Kuitang 32 08.50
5 Baguanling 48 12.10 5 Ningming 43 09.06 16.13
6 Fusui 55 08.54 12.22 6 Longbotun 50 09.21
7 Quli 71 12.40 x Tingliang 61 **
8 Daling 81 12.55 7 Tianxi 71 09.53
9 Qujiu 94 13.11 8 Gupo 86 10.16
10 Lantuan 106 13.27 9 Chongzuo 98 10.36 17.19
11 Chongzuo 122 10.01 13.48 10 Lantuan 114 10.55
12 Gupo 134 14.04 11 Qujiu 126 11.11
13 Tianxi 149 14.24 12 Daling 139 11.27
14 Tingliang 159 14.40 13 Quli 149 11.41
15 Longbotun 170 14.59 14 Fusui 165 11.59
16 Ningming 177 11.07 15.14 15 Baguanling 172 12.10
17 Kuitang 188 15.30 16 Weiluo 185 12.26 18.23
18 Xiashi 197 11.33 15.46 17 Jiangxicun 194 12.40
19 Pingxiang N 216 16.19 18 Jijicun 203 12.52
20 Pingxiang 220 12.07 16.25 19 Nanning 220 13.22 19.39